VÄRDEGRUND

ÖPPENHET, RESPEKT och ANSVAR

VÅR VÄRDEGRUND
Vår värdegrund är det rättesnöre som ska genomsyra hela vår verksamhet

Falkenbergs FF utgörs av alla medlemmar och det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för att våra grundvärderingar efterlevs. Vi följer idrottens gemensamma värdegrund som innebär att all verksamhet ska utgå från glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Alla spelare, ledare, anställda och övriga medlemmar är dessutom ambassadörer för föreningen och ska representera föreningen på bästa tänkbara sätt utifrån Falkenbergs FF:s värdegrund som är formulerad i de fyra punkterna nedan.

I Falkenbergs FF vill vi:
  1. Visa öppenhet och respekt för människors lika värde. Motarbeta diskriminering, arbeta för jämställdhet och mångfald
  2. Uppmuntra till just spel och respektera domare och motståndare.
  3. Verka för en drogfri idrott och vara ett föredöme både på och utanför planen.
  4. Ha ett stort socialt ansvar, där trygghetsfrågor står i centrum, på arenan, på träningar, utanför fotbollen och tydligt visa vad FFF står för.

Med utgångspunkt i denna värdegrund har vi tagit fram ledorden ÖPPENHET, RESPEKT och ANSVAR (ÖRA) som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Vårt policydokument Gula Tråden hittar du här.

Föreningens värdegrundsanvarig:
David Svensson, 070-648 52 81
david.svensson@falkenbergsff.se

Barnens bästa för ögonen

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen inkorporerad i svensk lag och det innebär att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks. Idrottsrörelsen följer barnkonventionen och det innebär att alla beslut som fattas ska ha barnens bästa för ögonen. Barnkonventionens grundprinciper är:
1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
3. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
4. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.
Kontakt

Har det hänt något? Känner du oro för ett barn eller har frågor kring barns förutsättningar i föreningen? Du är alltid välkommen att kontakta någon av nedanstående personer:

Patrik Lundgren, klubbchef: 070-295 24 20, patrik.lundgren@falkenbergsff.se
David Svensson, CSR- och värdegrundsansvarig: 070-648 52 81, david.svensson@falkenbergsff.se

Barn upp till 18 år kan kontakta Bris på telefon, chatt och mejl. Alla dagar 14-21.
Mejl och chatt: Bris.se
Telefon: 116 111

Som ledare kan du kontakta Bris stödlinje för idrottsledare: 077-440 00 42