VÄRDEGRUND

GLÄDJE, ÖPPENHET, RESPEKT och ANSVAR

VÅR VÄRDEGRUND
Vår värdegrund är det rättesnöre som ska genomsyra hela vår verksamhet

Falkenbergs FF utgörs av alla medlemmar och det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för att våra grundvärderingar efterlevs. Vi följer idrottens gemensamma värdegrund som innebär att all verksamhet ska utgå från glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Alla spelare, ledare, anställda och övriga medlemmar är ambassadörer för föreningen och ska representera föreningen på bästa tänkbara sätt utifrån Falkenbergs FF:s värdegrund som är formulerad enligt nedan. De fyra ledord som ska genomsyra hela vår verksamhet är Glädje, Öppenhet, Respekt och Ansvar (GÖRA).

Glädje – Vi spelar fotboll för att uppleva glädje tillsammans. Både på och utanför planen.
Öppenhet – Vi har en öppen, familjär och välkomnande föreningsmiljö.
Respekt – Vi visar respekt för människors lika värde och motarbetar diskriminering. Vi arbetar för jämställdhet och mångfald.
Ansvar – Vi tar ett stort socialt ansvar och trygghetsfrågor står i centrum: på träningen, på arenan och i samhället. Vi är goda föredömen och visar tydligt vad Falkenbergs FF står för.

Vårt policydokument Gula Tråden hittar du här.

Föreningens värdegrundsanvarig:
Patrik Lundgren: 070-295 24 20
patrik.lundgren@falkenbergsff.se

Barnens bästa för ögonen

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen inkorporerad i svensk lag och det innebär att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks. Idrottsrörelsen följer barnkonventionen och det innebär att alla beslut som fattas ska ha barnens bästa för ögonen. Barnkonventionens grundprinciper är:
1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
3. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
4. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.

Kontakt

Har det hänt något? Känner du oro för ett barn eller har frågor kring barns förutsättningar i föreningen? Du är alltid välkommen att kontakta någon av nedanstående personer:

Patrik Lundgren, klubbchef: 070-295 24 20, patrik.lundgren@falkenbergsff.se
David Svensson, sportchef: 070-648 52 81, david.svensson@falkenbergsff.se

Barn upp till 18 år kan kontakta Bris på telefon, chatt och mejl. Alla dagar 14-21.
Mejl och chatt: Bris.se
Telefon: 116 111

Som ledare kan du kontakta Bris stödlinje för idrottsledare: 077-440 00 42