fbpx
BK Astrio
Falkenbergs FF
DELA
Nu på torsdag 27 februari kl. 18.30 håller vi årsmöte i klubbrummet på Falcon Alkoholfri Arena.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet och dagordningen presenteras nedan. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag finns tillgängliga på sportkontoret från måndag 17 februari.

Dagordning för Falkenbergs FF:s nittioförsta årsmöte

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Parentation
4. Val av presidium att leda dagens årsmöte
a) ordf. b) sekr
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst.
7. Fastställande av föredragningslista/dagordning
8. a) Föredragande av verksamhetsberättelser
b)Föredragande av balans och resultaträkning
c) Föredragande av revisorernas berättelser
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2019
10. Bestämmande av 2021 års medlemsavgift
11. Behandling av inlämnade motioner
1. Förslag av styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för kommande verksamhetsår.
13. Val av:
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för 2 år
c) revisor och en revisorsuppleant för ett år
d) valberedningen för ett år
14. Avtackning
15. Lars-Eric Nilssons spelare – pris till årets viktigaste spelare
16. Falkenbergs FF:s talangpris till Hasse ”Kullen” Svensons minne
17. Bertil Puskas Karlssons Minne
18. Johan Wernerssons Minne
19. Svenssons Ur & Optiks pris till den bäste FFF spelaren under året
20. Pris till årets spelare enligt YWP FFF:s supporterklubb delas ut
21. Ordet fritt
22. Avslutning

23. Fotbollssäsongen 2020 Håkan Nilsson

Foto: Robert Boman